ورود به پنل کاربری

دستورالعمل پیشنهادی دوره‌های پسادکتری در پژوهشکده علوم حرکتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | 
مقدمه
به منظور ایجاد و گسترش دوره های تحقیقاتی پسادکتری، در راستای ماموریت اهداف کلی پژوهشکده علوم حرکتی به تکمیل تخصص های مورد نیاز در عرصه های ملی و بین المللی دستورالعمل زیر تدوین شده است.
ماده 1. تعاریف
 پسا دکتری: پسا دکتری به دوره‌ای موقت و معین، بعد از اتمام دوره دکتری بـرای اشـتغال مـستمر بـه فعالیـت هـای پژوهـشی هدفمند با رویکرد ارتقـای مهـارت هـای تخصـصی پژوهـشگر در حـوزه تخصـصی مربوطـه، عبـور از مرزهای دانش و رفع نیازهای مختلف جامعه و صنعت ایجاد می شود.
 • تبصره 1: اشتغال در این دوره هیچگونه تعهد استخدامی برای پژوهشکده ایجاد نمی کند.

پژوهشگر پسا دکتری: پژوهشگر پسا دکتری به فردی با دارای بودن مـدرک دکتـری تخصـصی مربوط از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی بـوده که متقاضی ورود به دوره پسا دکتری باشد، اطلاق می‌شوند.
ماده 2. شرایط متقاضیان
 1. داشتن مدرک دکتری تخصصی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته مـورد تقاضـا که بیش از سه سال از تاریخ اخذ آن نگذشته باشد
 2. داشتن حداقل 3 مقاله علمی پژوهشی در سه سال اخیر
 3. برخورداری از صلاحیت های عمومی
 4. عدم مشکل نظام وظیفه برای متقاضان ذکور
 5. اخذ پذیرش از یکی از اساتید واجد شرایط
ماده 3. شرایط استاد پذیرنده
 1. داشتن حداقل مرتبه استادی
 2. استاد پذیرش دهنده باید حداقل دو دانشجوی دوره دکتری را فارغ التحصیل کرده باشد
 3. داشتن حداقل 5 مقاله علمی پژوهشی در سه سال اخیر
 • تبصره 1: اگر استاد پذیرش دهنده جهت تامین منابع مالی از منابع داخلی استفاده نماید، نمی تواند به صورت همزمان دو پژوهشگر دوره پسا دکتری در اختیار داشته باشد
ماده 4. مدارک ضروری
 1. پیشنهاد تحقیق با جزئیات
 2. رزومه علمی
 3. هر مدرک و گواهی دیگری که در قضاوت دانشگاه برای پی بردن به توانایی علمی داوطلب کمک نماید
ماده 5 ـ طول دوره تحقیق پسا دکتری
 1. طول دوره تحقیقات پسادکتری یک سال و قابل تمدید به یک دوره یک ساله دیگر می باشد و دوره تحقیق بـه صـورت تمام وقت برگزار می شود
 2. شرط تمدید دوره داشتن حداقل پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی می باشد
 •  تبصره1: تمدید دوره با درخواست پژوهشگر، موافقت استاد پذیرنده و تایید ریاست پژوهشکده علوم حرکتی صورت می گیرد.
ماده 6. تعهدات پژوهشکده در قبال محقق پسا دکتری
 1. بر مبنای درخواست کتبی پژوهشگر پسادکتری و کسب امتیاز لازم از طرف پژوهشگر دوره، پس از پایان دوره، گواهینامه پایان دوره تحقیق بـا سه امضای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، رئیس پژوهشکده و استاد پذیرنده صادر خواهد شد
 2. سقف تعداد پذیرفته شده دوره پسا دکتری برای هر سال 5 نفر می باشد که به این تعداد افرادی که هزینه دوره از محل سایر منابع تامین شود، اضافه خواهد شد.
ماده 7 . تعهدات استاد پذیرنده محقق پسا دکتری
 1. فراهم کردن فضای فیزیکی و امکانات سخت افزاری مورد نیاز دوره در حد مقدور
 2. اعلام پایان تحقیق به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای انجام امور اداری
 3. رعایت حقوق مالکیت های مادی و معنوی دانشگاه در انتشار یافته های علمی
 4. ارائه کتبی حمایت مالی لازم
ماده 8. تعهدات پژوهشگر دوره پسا دکتری
 1. اگر پژوهشگر دوره پسادکتری به هردلیل بخواهد به همکاری با پژوهشکده پایان دهد می بایست یک ماه قبل از اتمام همکاری به صورت کتبی به استاد پذیرش دهنده اعلام نماید
 2. پژوهشگر دوره پسادکتری باید متعهد شود در زمان گذراندن دوره پسادکتری در هیچ ارگانی شاغل نباشد.
 • تبصره 1: در صورتیکه استاد پذیرنده از نتیجه کار در هر مرحله ناراضی باشد بلافاصله همکاری قطع خواهد شد
 • تبصره 2: در صورت قطع همکاری قبل از پایان دوره به پژوهشگر پسا دکتری گواهی نامه دوره داده نخواهد شد
ماده 9. نحوه تأمین هزینه های مربوط به دوره پسادکتری
 1. مسئولیت تأمین هزینه های تحقیقاتی درطی دوره برعهده استاد پذیرنده است. استاد پذیرنده می تواند از اعتبار پژوهشی خود یا از اعتبار پژوهـشی حاصـل از قـرارداد بـا سازمان سفارش دهنده به پژوهشگر پسا دکتری حق التحقیق پرداخت نماید
 2. مبلغ حمایت از پژوهشگران به صورت توافقی تا سقف حقوق استادیار پایه یک می باشد و پس از کسر کسورات قانونی همه ماهه به پژوهشگر پرداخت خواهد شد. 50 درصد این مبلغ از سوی طرح های برون دانشگاهی استاد، 25 درصد از سوی طرح های درون دانشگاهی استاد و 25 درصد از سوی منابع پژوهشی دانشگاه تأمین می شود.     
 • تبصره 1: سهم استاد پذیرنده از طریق گرنت یا طرح پژوهشی استاد پذیرنده پرداخت خواهد شد.
 • تبصره 2: در موارد خاص که امکان تأمین سهم اعتبار پژوهشی خارج از دانشگاه برای استاد پذیرنده وجود ندارد، تقاضای وی به همراه استدلال کافی در کمیته پسا دکتری طرح و در صورت تأیید کمیته می تواند بدون سهم مذکور محقق پسا دکتری پذیرش نماید.
ماده 10. ملاحظات عمومی
 1. در طول دوره پسا دکتری، پژوهشگر عضو هیات علمی دانشگاه محسوب نمی شود
 2. همکاری پژوهشگر با دانشگاه در چارچوب این آیین نامه و قرارداد پژوهشی می باشد
 3. استفاده پژوهشگر از خدمات رفاهی دانشگاه منوط به موافقت دانشگاه می باشد
 4. در صورت موافقـت اسـتاد پذیرنده و تائیـد دانشکده مربوطه، پژوهـشگر دوره پـسا دکتـری می تواند حداکثر سه واحد درسی مرتبط با زمینه تحقیقاتی تدریس کند
 5. حق بیمه تامین اجتماعی پژوهشگر پسا دکتری پس از تایید پژوهشکده از محل اعتبارات دانشگاه تامین میشود. (علاوه بر مبلغ ماهانه)
 6. کمیته دوره پسا دکتری جهت بررسی درخواست ها شامل معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر پژوهشی دانشگاه و رئیس پژوهشکده می باشد 
نحوه پذیرش متقاضی دوره پسادکتری در پژوهشکده علوم حرکتی
متقاضی دوره پسا دکتری باید درخواست خود را به همراه کارنامه علمی شامل مشخصات کامل فردی، سوابق آموزشی، پژوهشی و علمی اجرایی به همراه پیشنهاد پروژه تحقیقاتی به استاد پذیرنده در گروه های پژوهشی مربوطه در پژوهشکده علوم حرکتی دانشگاه خوارزمی ارائه دهد. پس از اعلام نظر، استاد نتیجه را به همراه مستندات به پژوهشکده اعلام می کند. سپس معاون پژوهشی و رییس پژوهشکده، تقاضا را به همراه نظر استاد بررسی و نظر خود را جهت تصمیم گیری نهایی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می کنند. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نیز پس از طرح و تصمیم گیری در کمیته پسا دکتری نتیجه نهایی را به متقاضی، دانشکده و در صورت مثبت بودن به معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه جهت عقد قرارداد اعلام می کند.

به طور کلی به منظور تأمین هزینه های پژوهش و پرداخت حق الزحمه ها راه های زیر وجود دارد:

 1. توافق استاد و پژوهشگر
 2. توافق با مؤسسه یا سازمان به منظور تأمین هزینه های پژوهشی اولویت دار
 3. متقاعد کردن معاونت پژوهشی دانشگاه و کمیته پسادکتری دانشگاه به منظور اهمیت و اولویت کار و تحقق هزینه ها از محل درآمدهای دانشگاه
 4. در صورت دارا بودن رزومه علمی برجسته، ارسال رزومه به فدراسیون سرامدهای علمی (http://isef.ir)
 5. ارسال طرح پسادکتری به صندوق حمایت از پژوهشگران (www.insf.org)
 6. استفاده از جایزه شهید تهرانی مقدم در بنیاد ملی نخبگان (https://www.bmn.ir) 

اولویت های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران

 1. طرح نظام جامع اطلاعات ورزشی کشور
 2. مطالعه و تدوین فعالیت بدنی و سلامت اقشار مختلف جامعه بر اساس متغیرهای جنسیتی، سنی، شغلی و....
 3. نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه های مختلف کشور
 4. مطالعه و تدوین استراتژی کنترل و کاهش بیماری های غیر واگیردار شایع از طریق ورزش مانند چاقی، استئوپروز، دیابت و ....
 5. بهبود زمینه اوقات راغت، ورزش و گردشگری ورزشی با رویکرد جلب حامیان مالی و کارآفرینان
 6. تدوین برنامه ملی الگوسازی برای ورزش همگانی
 7. تغییرات زیست محیطی و تأثیر آن ر فعالیت بدنی و رفتار کم تحرک اقشار جامعه
 8. مطالعه کجروی های فرهنگی محیط ورزشی
 9. بررسی چالش ها و فرصت های فراوری ورزش بانوان و ارائه راهکارهای توسعه ای
 10. کیفیت زندگی و امید به زندگی قهرمانان و بازنشستگان ورزشی
 11. مطالعه و تدوین نیمرخ قامتی اقشار گوناگون جامعه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
 12. طرح تدوین برنامه های تغذیه ای و مکمل های مجاز برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی
 13. مطالعه راهکارهای توسعه ورزش بومی و تدوین اصول بلند مدت توسعه آن
 14. مطالعه پیامدسنجی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ورزش قهرمانی
 15. بررسی و ارزیابی عملکرد ورزشکاران نخبه 
دستورالعمل فوق پیشنهادی بوده و قابل استناد نمی‌باشد.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2149 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر